Polski
Polski
English
English
Deutsch
Deutsch
Svenska
Svenska
  
 
 Witamy 
 
 
 
Oferta dnia
Uwaga ! Uchwała o zmianie stawki za opłatę uzdrowiskową Świnoujście od 01.01.2020

Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Oferta dnia

Uwaga ! Uchwała o zmianie stawki za opłatę uzdrowiskową Świnoujście od 01.01.2020

 UCHWAŁA NR XXII/162/2019

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), w związku z art. 17 ust. 1a i art. 19 pkt 1 lit. d) i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2018 r.
poz. 2244) oraz art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Miasto Świnoujście wprowadza się opłatę uzdrowiskową.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4,40 zł od osób fizycznych przebywających
dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą
rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3.1. Pobór opłaty odbywa się w drodze inkasa.
2. Inkasentów opłaty uzdrowiskowej i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/119/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5142).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
 
 

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
 

n4CMS by new4mat.com © 2008       Administracja